Informacja dotycząca planowanego połączenia spółki Pixel Crow Games S.A., jako Spółki Przejmującej, ze spółką Pixel Crow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej.

Spółka publikuje Plan połączenia PIXEL CROW GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ oraz PIXEL CROW spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ uzgodniony w Warszawie w dniu 31 maja 2021 r.

Do planu połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., dołączono następujące załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PIXEL CROW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  2. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PIXEL CROW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PIXEL CROW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  3. Załącznik nr 3 – Projekt zmian Statutu Spółki PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie;
  4. Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki PIXEL CROW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 23 kwietnia 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
  5. Załącznik nr 5 – Wycena wartości 100 % akcji PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 23 kwietnia 2021 roku;
  6. Załącznik nr 6 – Wycena wartości przedsiębiorstwa PIXEL CROW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 23 kwietnia 2021 roku;
  7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie PIXEL CROW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym Spółki na dzień 23 kwietnia 2021 roku.

Plik z załącznikami w formacie PDF